polityka prywatnosci

WARUNKI I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako RODO informujemy, iż Spółka nasza przetwarzać będzie przekazane nam przez naszych klientów dane osobowe. 

Podajemy, iż administratorem danych osobowych w zakresie wskazanym w treści niniejszego dokumentu jest Spółka Agencja Reklamowa Studio ARRM Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu,  pod adresem ul. Kasztelańska 37 lok. 3, 60-316 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy – KRS 0000229857, NIP 7791021627 (dalej jako Administrator). 

Wyżej wskazane dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie zgody jeżeli taka zgoda została nam przez Państwa udzielona (np. w zakresie udziału w postępowaniach rekrutacyjnych)
 • art. 6 ust. 1 lit. b) w celu:
  • umożliwienia nam podjęcia na Państwa żądanie działań związanych z nawiązaniem współpracy między Państwem a Agencja Reklamowa Studio ARRM Sp. z o.o. , zaś w przypadku tych z Państwa z którymi zawarta została przez nas co najmniej jedna umowa, dane przetwarzane są również w związku i na potrzeby jej realizacji,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy o
 • rachunkowości, przepisy podatkowe),
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na:
  • organizacji i przeprowadzaniu konkursów, akcji promocyjnych, 
  • marketingu bezpośrednim usług,
  • dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń;
  • prowadzeniu analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonanych projektów;
  • archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym, w tym portfolia, oferty, zapytania.

Odbiorcą danych osobowych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, obsługą księgową i obsługą prawną Administratora i pracownicy oraz współpracownicy takich podmiotów. 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do żądania przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie, zgoda taka może być przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie (cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane: 

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, a także będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej odwołania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza w Państwa ocenie przepisy RODO. 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania [zautomatyzowanego podejmowania decyzji], jak i nie będą przekazywane do państw trzecich. 
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: tomekz@studioarrm.com.pl 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.